Online Prescription Submission

Patient

Requester


Request Type

Attachments

NIC Front
NIC Back
Prescription

Cancel

އައު ބޭސް ސިޓީ

 1. ބޭސް ސިޓީއެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.
 2. އަތުންލިޔެފައިވާ ބޭސް ސިޓީ ހުށައަޅާއިރު ބަލި މީހާގެ އައިޑީ ކާޑު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
 3. ބޭސް ސިޓީ ލިޔުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 1 މަސްދުވަސް ނުވާ ބޭސް ސިޓީއެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
 4. މިފަދަ ބޭސް ސިޓީތަށް ފާމަސީއިން 4 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ޕެކްކޮށް ބަލާ އައުމަށް ގުޅާނެއެވެ.

ދިގު މުއްދަތައް ބޭސްނަންގަވާ ބޭފުޅުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ނުވަތަ ބޭސް ރީފިލް ކުރުމަށް އެދި ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް

 1. ބޭސް ސިޓީއެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.
 2. އަތުންލިޔެފައިވާ ބޭސް ސިޓީ ހުށައަޅާއިރު ބަލި މީހާގެ އައިޑީ ކާޑު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
 3. ކުރިން ބޭސްނަގައިފައިވާ ބޭސް ސިޓީ އަކަށް ބޭސް އަލުން ދޫކުރެވޭނީ އެންމެފަހުން ބޭސްނަގާފައިވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 75 ދުވަސް ފަހުންނެވެ. އެއީ ބޭސް ހުސްވާން 15 ދުވަހަށް ވީމައެވެ.
 4. ބޭސް ސިޓީ އަކީ ދިގުމުއްދަތައް ފަރުވާކުރާ ބައްޔަކައް ދޫކޮށްފައިވާ ބޭސް ސިޓީއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
 5. މިއުސޫލުގެ ދަށުން ކުރީގެ ބޭސް ސިޓީއަށް ދެވަނަފަހަރަށް ދޫކުރެވޭނީ ދިގުމުއްދަތަށް ކާންޖެހޭ ބޭސް އެކަނިއެވެ. ބޭސް ސީޓީގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ބޭސް މިއުސޫލުގެ ދަށުން ދޫނުކުރެވޭނެއެވެ.
 6. އާސަންދައިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ހޮސްޕިޓަލް އަދި ކްލިނިކް ތަކުން ދޫކުރާ ބޭސް ސިޓީއެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
 7. ބޭސް ސިޓީ ލިޔެދީފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 3 މަސްދުވަސް ނުވާ ،އެންމެފަހުން ބޭސް ދޫކޮށްފައިވާ ބޭސް ސިޓީ ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
 8. އާސަންދަ ޚިދުމަތްދޭ ބޭރުގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން ލިޔެދީފައިވާ ބޭސް ސިޓީއެއްނަމަ، 6 މަސް ދުވަސް ނުވާ އެންމެ ފަހުގެ ބޭސް ސިޓީ ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
 9. މިފަދަ ބޭސް ސިޓީތަށް ފާމަސީއިން 48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ޕެކްކޮށް ބަލާ އައުމަށް ގުޅާނެއެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޭސް ހޯދެއްވުމަށް އެދިލައްވާއިރު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭ ލިޔުންތައް

 1. ބޭސް ސިޓީއެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.
 2. ބޭސް ސިޓީ ހުށައަޅާއިރު ބަލި މީހާގެ އައިޑީ ކާޑުގެ ދެފުށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
 3. ބޭސް ސިޓީ ލިޔުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 2 މަސްދުވަސް ނުވާ ބޭސް ސިޓީއެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
 4. 3 މަސްދުވަހައް ވުރެ ގިނަ ދުވަހައް ބޭސް ލިޔެފައިވާނަމަ ބަލިމީހާގެ މެޑިކަލް ރިކޯޑްސް ބޭނުންވާނެއެވެ.

ބޭސް ހޯއްދެއްވުމަށް އެދިލެއްވުމަށްފަހު

 1. ބޭރުން ގެންނަން ހުށައަޅާ ބޭސް ފާމަސީއަށް ލިބުމުން ހުށައެޅުއްވި ފަރާތައް ގުޅާނެއެވެ.
 2. ބޭރުން ބޭސްގެނެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ހުށައަޅާ ތާރިޚުން ފެށިގެން 3 ނުވަތަ 8 ހަފްތާގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

Documents Required for Live/New Prescription

 1. Prescription requirement should meet.
 2. Handwritten prescription should be submitted with both sides of patient’s ID card.
 3. Date of submission should not exceed 1 month from perception date.
 4. Pharmacy will attend live/new prescriptions within 4 hours and requesting party will be informed to pick up from the pharmacy.

Refilling of Medicine for Long Term/ Chronic Illness

 1. Prescription requirement should meet.
 2. Handwritten prescription should be submitted with both sides of patient’s ID card.
 3. Patients are eligible for refill after 75 days (last 15 days of 3-month cycle) from last dispense date.
 4. Prescription should be issued for a diagnosed long-term illness.
 5. Refill eligibility is for continued long term medication only, not for the other medicines prescribed.
 6. Prescription should be issued from an Aasandha approved health facility.
 7. Validity of a local prescription should not exceed 3 months.
 8. Validity of a foreign prescription should not exceed 6 months.
 9. Pharmacy will attend within 48 hours and requesting party will be informed to pick up from pharmacy.

Request to Import Specialty Medicine from Abroad

 1. Prescription requirement should meet.
 2. Requesting party must submit both sides of patient’s ID card.
 3. Prescription validity should be within 2 months from prescription date.
 4. If prescription is for above 3 months, patient's medical records should be submitted.

Post Prescription Submission

 1. Pharmacy will contact requesting party once medicines are sourced from abroad.
 2. Estimated time to import such medicine is approximately 3 to 8 weeks.